SEWAGE / WASTEWATER MODEL : B

SEWAGE / WASTEWATER

MODEL : B  CHANNEL IMPELLER

รุ่น B-series เป็นรุ่นมาตราฐานของปั๊มจุ่มน้ำเสีย/น้ำโสโคกของ Tsurumi ปั๊มจุ่มสามารถใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ ใบพัดแบบ channel (non-clog) จะป้องกันการอุดตันภายในและยังทำให้ปั๊มมีความสามารถในการสูบส่งน้ำเสียที่มีตะกอนและน้ำโสโครก ปั๊มรุ่นนี้สามารถสามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 50-800 mm. (2"-32")

 

Dia : 50-80 mm.

Dia : 100 mm.

Dia : 150 mm.

Visitors: 30,455